# العفو

الهی ...

گویند   ز عمق جان  الهی العفو ذرات     وجودمان    الهی  العفو هنگام رقم خوردن تقدیرات است ای  حضرت مهربان   الهی  العفو             
/ 0 نظر / 6 بازدید