پیر خوش عکس و ماه منظر ما...

گر چه خوبید بی گمان  آقا

جان   ایران   فدایتان   آقا

پیرخوش عکس وماه منظرما

بهتر  از ماه  آسمان   آقا

از دعاهای دوست دارانت

پرشده کل کهکشان آقا

قد   البرز  هم  اگر باشد

دردهایت... به جانمان آقا

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید