ماه عشق

دل راکه شکسته بود درمان کردند

شرمنده    ربنای     باران    کردند

با عطر و    شمیم  اولین روز خدا

مارابه صفای دوست مهمان کردند

/ 0 نظر / 7 بازدید