یاصاحب ازمان

شاعری نذر شما  کرد   غزلهایش  را

پر ز  انفاس   خدا    کرد  غزلهایش را

شعله وشورکه دردفترشعرش پیچید

مثل دستان دعا  کرد    غزلهایش  را

هدفش صیقل  دل بود وبا  نیت خیر

اصلا از  شعر جدا کرد   غزلهایش را

قلم وکاغذی ازگوشه قلبش برداشت

مثل  یک مرد صدا کرد  غزلهایش  را

 اولین بار که درخواب شماراحس کرد

مست ومدهوش بنا کردغزلهایش را

تا  بیابد   جهت    مردمک  چشمانت

بارها  قبله   نما   کرد    غزلهایش را

عاشق روی شمابودوهمه عمرفقط

روی این بام هوا   کرد  غزلهایش  را

همه هوش وحواسش پی دیدار شما

وسط   کوچه  رها  کرد  غزلهایش  را

تاکه فهمید کمی ذوق   سرودن دارد

شاعر چشم شما کرد   غزلهایش را

عطری ازسمط شماآمدوازخواب پرید

آخر   شعر   فدا   کرد    غزلهایش را

مصرع آخر این شعر شدو باز نوشت

شاعری نذر شما  کرد  غزلهایش را

/ 0 نظر / 7 بازدید