الهی ...

گویند   ز عمق جان  الهی العفو

ذرات     وجودمان    الهی  العفو

هنگام رقم خوردن تقدیرات است

ای  حضرت مهربان   الهی  العفو

            

/ 0 نظر / 7 بازدید